logo

Általános Szerződési Feltételek

Utolsó frissítés / Hatályos: 2017. február 28.

I. Általános rendelkezések

A Szolgáltató adatai:

A Szolgáltató neve: Koszta Regina Egyéni Vállalkozó

Székhelye és postai címe: 1121, Budapest Csorna utca 1. 4. em. 1.

Nyilvántartási száma: 31452697

Adószáma: 66071778143

E-mail címe: info@skyline.hu

Honlapjának címe: www.skyline.hu

Telefonos ügyfélszolgálat: +36 70 31 555 31

Levelezési cím: 1121, Budapest Csorna utca 1. 4. em. 1.

Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@skyline.hu

Tárhely szolgálató neve: Port Kereskedelmi és Szolgálató Kft.

Tárhely szolgáltató címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Szert István király út 60.

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Szolgáltató valamint az interneten feltüntetett szolgáltatását és internetes rendszerét felhasználó személy (a továbbiakban: Vásárló) között sétarepülés megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Vásárló között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

2. A Szolgáltató on-line internetes rendszert (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet különböző sétarepülési eseményekre (a továbbiakban: Sétarepülés) szóló jegyek (a továbbiakban: Beszállókártya) megvásárlásának elősegítésére. A Szolgáltató a Vásárlók részére a Rendszerében fellistázott Sétarepülésekre biztosít Beszállókártya megvásárlási lehetőséget (a továbbiakban: Szolgáltatás).

3. A weboldalon 16. életévét be nem töltött természetes személy nem vásárolhat. A Vásárló az " Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket ” mező bejelölésével fogadja el a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket - így különösen az ÁSZF II. pontjában foglalt tájékoztatást - megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben meghatározott körben hozzájárult.

4. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz.

5. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

6.A Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót és Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Vásárlót a változások www.skyline.hu oldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal.

II. A 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet 11. §-a szerinti, a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozóan a szerződéskötést megelőző tájékoztatás

1. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót az alábbi adatokról. Kérjük kedves Vásárlóinkat, hogy a Beszállókártya vásárlása előtt ezeket az adatokat tanulmányozzák át, és kizárólag ennek ismeretében vásároljanak.

a) A szolgáltatás, vagyis a Sétarepülés lényeges tulajdonságai megtalálhatók a Sétarepülés adatlapján. Az adatlapon teljes körű tájékoztatás található az árakról, bruttó formában, amely tartalmazza az esetenként fizetendő ÁFÁt, utalással a törvényes magyar fizetőeszközre, "Ft" formátumban. A Szolgáltató nem árusít olyan termékeket, amelyekre az egységár feltüntetését a jogszabályok megkövetelnék (többféle kiszerelésben kapható vagy több darabos termékek). A Szolgáltató weblapján a Vásárló regisztráció nélkül megtekinthet minden adatot, illetve a Vásárlását is lefolytathatja regisztráció nélkül.

b) A szolgáltató neve az I. pontban található.

c) A vállalkozás székhelye, postai címe, telefonszáma, elektronikus levelezési címe az I. pontban található.

d) A Szolgáltató üzleti tevékenységének helye az I. pontban megjelölt Székhely. A fogyasztó a panaszait a Szolgáltató I. pontban megjelölt bármely elérhetőségére címezheti.

e) A szerződés szerinti szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegét a vásárlási felület ún. "Kosár" oldala tartalmazza. Az itt feltüntetett bruttó árakon felül a fogyasztónak további költsége nem merülhet fel.

f) A vásárlás lebonyolítására szolgáló eszköz (mobiltelefon, telefon, internetkapcsolattal rendelkező számítógép, tablet stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának, esetlegesen a speciális fizetési mód (pl. mobilfizetés) ellenértékeként a Vásárló egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója díjat számíthat fel. A Szolgáltató maga azonban emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.

g) A feltüntetett árak az ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegét tartalmazzák magyar forintban kifejezve, bruttó árak, az ÁFA összegét magukban foglalják. A szolgáltatás jellegéből adódóan egységár feltüntetésére nincs mód.

A Szolgáltató a megszokott bankkártyás fizetés mellett több fizetési módot elfogad, amelyek részletes leírását a Szolgáltató Vásárlói Tájékoztatója tartalmazza. A fizetés és az elektronikus Beszállókártya kézbesítése a Vásárló által megadott e-mail postafiókba gyakorlatilag valós időben, azonnal megtörténik. A Beszállókártya kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti. A szolgáltatás teljesítése automatikus, a teljesítési határidő azonnali. A panaszkezelésre vonatkozó szabályokat a jelen dokumentum XII. pontja tartalmazza.

h) A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről szóló információkat a jelen dokumentum VII. tartalmazza.

i) A Szolgáltató olyan tranzakciókat nem bonyolít, amely során a fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlása miatt a fogyasztó köteles lenne megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

j) A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Sétarepülésre szóló Beszállókártya egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának további feltételeiről szóló információkat a jelen dokumentum VII. pontja tartalmazza.

k) A Szolgáltató minden munkanapon 9-től 18 óráig telefonos ügyfélszolgálatot működtet, amely készséggel áll a Vásárlók rendelkezésére a +36-70-31-555-31 telefonszámon, illetve az info@skyline.hu e-mail címen.

l) A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve melléklete értelmében a Szolgáltató által értékesített termékkörre jótállási kötelezettség nem vonatkozik.

m) A Szolgáltató a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá magát.

n) A Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés határozott időre jön létre, időtartama Beszállókártya vásárlása esetén a Sétarepülés időpontjáig, illetve a kiállított Beszállókártyán feltüntetett illetve az azzal együtt átadott tájékoztatásban megjelölt határidőig tart, amely a vásárlástól számított maximum 3 hónap, azaz három hónap. A megjelölt határidőn túl a Beszállókártya érvényét veszti, a továbbiakban nem felhasználható. Amennyiben a meghatározott időpontig a sétarepülés nem történik meg, nincs lehetőség a sétarepülés árának visszatérítésére.

o) A szerződés határozatlan időtartamú szerződéssé nem alakul át.

p) A vásárlási folyamat során a Vásárlónak az ellenérték megfizetésén túlmenő kötelezettségei: időpont egyeztetés telefonon vagy e-mailben, a sétarepülés időpontjára vonatkozóan. A sétarepülésnek a megadott határidőig, általános esetben a vásárlástól számított 3 hónapig, más esetekben a Beszállókártyán feltüntetett határidőig meg kell történnie. Ezen túlmenően a Beszállókártya érvényességét veszti, az nem felhasználható.

r) Szolgáltató részére letétet vagy egyéb pénzügyi biztosítékot a Vásárló nem nyújt.

s) A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

t) A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

III. A Vásárló adatai

1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Rendszerrel, vagy a Beszállókártyákkal történő bármilyen visszaélés esetén.

2. A Vásárlót teljes körű felelősség terheli a felhasználói fiókjához tartozó felhasználónév és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű vásárlással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban. A Vásárló vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.

3. A Vásárló kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a Rendszerben. A Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A Szolgáltató a Vásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Vásárlónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult Vásárló valódiságát ellenőrizni.

4. A Szolgáltató a Vásárló adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. tv. 5 § (1) a) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint kezeli.

5. A vásárlás során az ún. Megrendelés oldalon a Vásárlónak lehetősége van a kosár tartalmát módosítani, törölni, vagy újabb termékeket kiválasztani. Ugyanezen az oldalon adja meg a Vásárló a vásárláshoz szükséges adatait. Amennyiben az adatok javítása szükséges, azt a Vásárló korlátlanul megteheti, mindaddig, amíg nem kattintott a "Megrendelés elküldése" gombra. Ezt követően a fizetés - a választott fizetési módtól függően - a fizetési szolgáltató felületén történik.

6. Előzetes regisztráció során jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a Vásárlónak csak egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait és nem minden egyes vásárlás során. Az adatok ilyen célú felhasználását a Vásárló bármikor megtilthatja.

7. A személyes adatokat kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért azonban a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

IV. Az internetes vásárlás menete

1. A Beszállókártya vásárlás menetére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató Vásárlói Tájékoztatója tartalmazza.

2. A jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a webáruházak kötelesek 48 órán belül visszaigazolni a Vásárló megrendelését. Abban az esetben, ha a Vásárló Beszállókártyát vásárol a Szolgáltató rendszerén keresztül, a vásárlás a fizetés sikeres megtörténte után gyakorlatilag azonnal, valós időben megtörténik, és a Vásárló a megrendelt Beszállókártyát elektronikus formában azonnal kézhez kapja. Így a 48 órán belüli megrendelés-visszaigazolás helyett a Vásárló magát a Beszállókártyaként funkcionáló visszaigazolást kap e-mailben.

3. Amennyiben a Vásárló a vásárlást követő néhány percen belül nem kapja meg a megvásárolt Beszállókártyára vonatkozó igazolást, ennek oka feltételezhetően kapcsolati hiba. Fontos, hogy ebben az esetben a Vásárló ne ismételje meg a tranzakciót, hanem haladéktalanul lépjen kapcsolatba a Szolgáltató Ügyfélszolgálatával (+36-70-31-555-31), amely a problémát orvosolja. Ugyanakkor felhívjuk Vásárlóink figyelmét arra, hogy ha 48 órán belül nem kapott visszaigazolást a megrendeléséről, úgy mentesül az ajánlati kötöttség alól, azaz a továbbiakban nem köti őt a megrendelése és nem köteles azt átvenni, kifizetni.

V. Vételár, fizetési és szállítási feltételek

1. A vételár kiegyenlítésére, a fizetési módokra vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató Vásárlói Tájékoztatója tartalmazza.

2. A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató a Vásárló által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Vásárlót terheli a felelősség.

4. A sétarepülések árának meghatározása az Szolgáltató hatáskörébe tartozik. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a Beszállókártyák vételárát. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.

5. A Belépőjegy kosárba helyezése nem kötelezi a Vásárlót vásárlásra. Amennyiben a Vásárló mégsem kívánja megvásárolni a kiválasztott Belépőjegyet, akkor azt a kosarából bármikor kiveheti, vagy akár az egész kosár tartalmát is törölheti.

6. A Szolgáltató a Vásárló külön kérésére elkészíthet egy Ajándékutalványt a Vásárló által megajándékozni kívánt nevére, amelyet elektronikusan küld el Vásárló részére. Az ilyen módon kiállított Beszállókártyák beváltási határideje: a kiállítástól számított 3 hónap, azaz három hónap. Az elektronikus úton kiállított utalvány kiállítási költsége teljes mértékben a Szolgáltatót terheli.

Amennyiben az utalvány nem kerül felhasználásra a kiállítástól számított 3 hónapon belül, az utalvány érvényét veszti.

7. Számla kiállítása és átadása:

a) Készpénzes fizetés esetén a helyszínen kerül kiállításra és átadásra a nyugta, illetve névre szóló számla esetében a számla.

b) Weboldalon (www.skyline.hu) történő fizetés esetén a fizetési tranzakciót követően előleg számla kerül kiállításra, amely a végszámlával együtt a Vásárló részére a sétarepülés vagy rendezvény helyszínén kerül átadásra a repülés megkezdése előtt.

c) Banki előre utalás esetén is előlegszámla kerül kiállításra, és a végszámlával együtt a Vásárló részére a sétarepülés vagy rendezvény helyszínen kerül átadásra a repülés megkezdése előtt.

VI. Sétarepülések igénybe vétele Beszállókártyák felhasználásával

1. Az interneten kifizetett Szolgáltatás után az elektronikusan küldött Beszállókártya birtokában lehetséges az időpont egyeztetése a sétarepülés pontos időpontjára vonatkozóan, telefonon (+36 70 31 555 31) vagy e-mailben (info@skyline.hu), az e-mailben küldött rendelési számra hivatkozással.

2. Ha a Vásárló más fizetési módot választ, akkor is a Megrendelés elküldése után az e-mailben küldött visszajelzésben található foglalási számmal tud időpontot foglalni.

VII. Elállási és felmondási jog

1. A vásárlás a "Megrendelés elküldése” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Sétarepülésre szóló Beszállókártya egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Ebben az esetben a Szolgáltatónak nem áll módjában sem a Beszállókártyát visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni (az rendezvény elmaradása esetének kivételével).

2. Abban az esetben, ha a Vásárló olyan Beszállókártyát vásárolt, amely nem adott időpontra szól, akkor az elállási és felmondási jogok az alábbi módon érvényesíthetők:

a) Az elállási és felmondási jog olyan Beszállókártya vásárlása esetén, amely nem adott időpontra szól, a vásárlástól számított 14 napon belül gyakorolható, elállási és felmondási nyilatkozat vagy erre irányuló egyéb egyértelmű nyilatkozat útján, a rendelési kód megjelölésével. Nyilatkozni kell továbbá arra nézve, hogy a Vásárló a Beszállókártyát nem használta fel.

b) Ha a Vásárló jogszerűen eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. A visszajáró összeget a Szolgáltató a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza.

VIII. A Szolgáltató Szolgáltatásának korlátai

1. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Rendszer folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.

2. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

3. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.

4. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

5. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vásárló harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

IX. A sétarepülésre vonatkozó szabályok

1. A Sétarepülés a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Szolgálató kötelezettsége.

2. A Beszállókártya szabadon átruházható. A Vásárló kijelenti, hogy a Beszállókártyát csak akkor adja át más személynek, ha az új Beszállókártya birtokosa a Szolgáltató ÁSZF-jét elfogadta.

3. Amennyiben a Beszállókártyán más nem kerül feltüntetésre, a Beszállókártya az azon feltüntetett Sétarepülésre jogosítja fel a felhasználót.

4. A Sétarepülésen mindenki csak a saját felelősségére vehet részt. Bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt álló utas a Sétarepülésen még érvényes Beszállókártya felmutatása mellett sem vehet részt.

5. A szolgáltatás igénybe vételére jogosult személy testsúlya nem haladhatja meg a 110Kg-ot, általános egészségi állapotban és utazóképesnek kell lennie (egyes esetekben, előzetes egyeztetés után kivételek lehetnek). Kijelentjük, hogy a légi járműre (a légi fuvarozókra és légi járművek üzemben tartóira vonatkozó biztosítási követelményekről szóló 785/2004/EK rendeletnek megfelelően) az utasokra, a poggyászra és harmadik felekre vonatkozó felelősségbiztosítással rendelkezünk. A repülőgépek üzemben tartója felelősséggel tartozik az utasok, a poggyász vagy harmadik felek tekintetében, az utazás időtartama alatt. A repülőgép üzemeltetője a repülőgép fedélzetén, illetve a beszállással vagy kiszállással kapcsolatos műveletek kapcsán az utasok sérülésével járó, bizonyított károkért, felelősséget vállal.

Mentesítő körülmény ha: a) az utas fizikai állapotára vagy betegségére vezethető vissza a sérülés, b) a kárt a károsult gondatlansága, egyéb jogtalan magatartása vagy mulasztása okozta, vagy magatartása ahhoz hozzájárult.

6. A Sétarepülésről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen az utasok rögzítésre kerülhetnek; az utas ebből fakadóan nem támaszthat a Szolgáltató felé semmilyen igényt.

7. Szabad téren megrendezett Rendezvény esetében a Szolgáltatónak lehetősége van tartalék rendezvénynapot (esőnap) meghirdetni. Amennyiben az esőnap dátuma meghirdetésre került, a Szolgálató bármikor dönthet úgy, hogy a Rendezvényt az esőnapon tartja meg. A Szolgáltató e döntésről a Vásárlókat a www.skyline.hu oldalon keresztül haladéktalanul tájékoztatja. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Rendezvény esőnapon való megtartása miatt nem illeti meg elállási jog. A szakmában kialakult általános szokások szerint az időjárás miatti félbeszakítás, idő előtti befejezés, vagy késleltetett kezdés mellett is rendben megtartottnak kell tekinteni a Rendezvényt, amennyiben a Rendezvény több mint fele rendben megtartásra került, illetve a Rendezvény kezdése a Rendezvény tervezett hosszához képest 50 %-nál kevesebbet csúszik, vagy 25 %-nál kevesebb ideig kell szüneteltetni. A Szolgáltató jogosult ettől eltérő szabályokat meghatározni az esőnapra illetve a részben megtartásra került Rendezvényekre vonatkozóan.

8. A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Rendezvény esetleges meghiúsulása esetén a Vásárlót tájékoztassa és a Beszállókártyák visszaváltását elősegítse. Ugyanakkor a Vásárló tudomásul veszi, hogy a Rendezvény elmaradása esetén a jegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét a Szolgáltató dönti el és annak megvalósulásáért a Szolgáltató a felelős. A Szolgáltató haladéktalanul közzéteszi www.skyline.hu honlapján a Beszállókártya visszaváltásra vonatkozó adatokat. A visszaváltásra a Rendezvényszervező által megadott, de maximum a meghirdetéstől számított harminc (30) napos jogvesztő határidőn belül van lehetőség. A Beszállókártya árán felül, - amelyet a visszaváltást végző köteles teljes értéken visszaváltani - a Szolgáltató nem köteles semmilyen vélt vagy valós kár, költség megtérítésére. A Rendezvény elmaradásán kívül egyéb esetekben a Beszállókártyák visszaváltására nincs mód.

9. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Vásárló, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

X. A honlapon megjelenő védjegyek és szerzői jogok

1. A Szolgáltatás honlapján megjelenő védjegyek a Szolgáltató, illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

2. A Vásárló által a honlap használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken (pl. blog), észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez, ez azonban nem jelenti azt, hogy bármely bejegyzés, megjegyzés stb. a Szolgáltató véleményét tükrözné. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a Felhasználó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, átadására, közzétételére, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy a Vásárló részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

XI. A panaszkezelés módja

1. A Szolgáltató székhelye, a panaszügyintézés helye, az ügyfélszolgálatának levelezési címe, elektronikus levelezési címe, internetes címe és telefonszáma az ÁSZF I. pontjában található.

2. A Vásárló a Szolgáltatónak a Szolgáltató tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a Vásárlónak megküldi, elsősorban a Vásárló által megadott e-mail címre. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

4. A Szolgáltató nem folytat közszolgáltatási tevékenységet, így nem vonatkoznak rá az ilyen tevékenységet folytató szolgáltatókra vonatkozó speciális törvényi szabályok (speciális ügyfélszolgálat működtetése, meghosszabbított ügyfélfogadási idő, előzetes időpont foglalás, folyamatos elérhetőség, öt perces bejelentkezési idő, vásárlóvédelmi referens stb.).

XII. Záró rendelkezések

1. A Szolgáltató jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.

2. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók.

3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.

 

PDF verzió letöltése